به نام خالق هستی....
این صفحه برای صحبت کردن و گفتوگو کردن از نوع مذهبی است...لطفا از سخنان غیر مذهبی اجتناب کنید وبه این نکات زیر توجه فرمایید...


نکات:
  1. این صفحه برای همه مذهبی ها ساخته شده تا بتوانند در اینجا با هم ارتباط برقرار کنند....
  2. لطفا از حرف های رکیک استفاده نکنید...
  3. لطفا در اینجا از سخنان سیاسی استفاده نکنید....
  4. لطفا از قوانین کشورمان(ایران)پیروی کنید...

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات


ازyaz