بار الها چه کنم


خدایا چه کنم - عطر خدا www.atrekhoda.com


یـــا رب اگــــر نـگذری از جـرم و گـناهم چـه کنم؟
نــــدهی گــر بـه در خـویش پـناهم چــه کنم؟

 
گـــر بــرانی و نـخوانـی و کـــــنی نـومیدم
بـه کـه روی آرم و حـاجت ز کـه خـواهم ، چـه کنم؟ 


گــر بــبخشی گــنهم شـــرم مــرا آب کـــند
  ور نـه بـخشی تـو بـدین روی سـیاهم چــه کنم؟
 

نـــــتوانم کـــنم انــکار گــنه ، یــک ز هــــــــزار
کــه تـــو بــودی بـه هـمه حـال گـــواهـم ، چــه کنم؟
 

بـــار الــها کــرمی ، مــرحـــمتی ، امــدادی
کــاروان رفـته و مـن مـانده ز راهـم چـه کنم؟