حرکت کن ، تو رسالتی عظیم بر دوش داری
اگر میخواهی قدرتمند شوی ، دیگران را قدرتمند کن.
اگر توانایی مهارتی را داری به دیگران هدیه کن.
اگر صاحب علمی هستی به دیگران بیاموز.
اگر صدای خسته ای شنیدی ، دستان قلبش را بگیر.
این روزها بی مهابا از کنار یکدیگر عبور میکنیم.

به دوستانت این بار زنگ بزن و فقط حالشان را بپرس .
نه برای درخواستی و خواهشی،فقط و فقط برای انسانیت و محبت .

به یکدیگر رحم کنیم! خداوند بر ما رحم میکند ...

اکنون چشمانت را ببند و برای همه آنانی که آرزویی دارند ، بخواه تا به خواسته هایشان برسند.
من برای تو از عمق وجودم دعا میکنم تا هر آنچه بر دلت نشسته به لطف خدا برآورده شود.
تو هم دعا کن برای آرزوهای دیگران ...

آنــوقت خواهی دید چگونه گره زندگی ات گشوده میشود.

به خدایی که تو را باور دارد ، اعتماد داشته باش.

تو رسالتی عظیم بر دوش داری. فقط دعا کافی نیست. حرکت کن

حرکت کن - عطرخدا www.AtreKhoda.com