دلت را خانه ما کن ، مصفا کردنش با من
شعری دیگر از استاد محمدحسن فرحبخـشیان معروف به ژولیده نیـشابوری
امیدوارم لذت ببرید

شعر ژولیده نیشابوری - عطر خدا www.Atrekhoda.com


دلت را خانهٔ مـا کن ، مصفـا کردنش با من
به من درد دل افشا کن ، مـداوا کردنش با من

اگر گم کرده‌ای اِی دل ، کلید استجــابت را
بیا یک لحظه با ما باش ، پیــدا کردنش با من


بیفشان قطره‎ی اشکی که من باشم خریدارش
بیاور قطره‌ای اخــلاص ، دریـــا کردنش با من

اگر درها به‌ رویت بسته شـد ، دل برمکن بازآ
درِ این خانه دق‌البـاب کُـــن ، واکردنش با من


به ما گو حاجت خود را ، اجـابت می‌کنم آنی
طلب ‎کن هرچه می‌خواهی ، مهیّـــا کردنش با من

بیا قبل از وقـوع مرگ روشـن کن حسابت را
بیاور نیک و بد را جمـع ، منها کردنش با من


چو خوردی روزیِ امروز ما را ، شـکرِ نعمت کن
غم فردا مخور ، تأمیــن فـــردا کردنش با من

به قـرآن آیهٔ رحمت فـراوان است ای انسان
بخوان این آیه را ، تفسیر و معنا کردنش با من

 « اگر عمری گنـه کردی، مشو نومیــد از رحمت
تو توبه نامه را بنویس ، امضـا کردنش با من »