دلیلی برای خوب بودن
اگر بعضی افراد بی منطق و خود محورند ...

          تو همواره آنها را ببخش

اگر نسبت به دیگران مهربانی ولی آنها تو را متهم به خودخواهی می کنند...

          تو همواره آنها را ببخش

اگر فردی هستی موفق ولی در نهایت تعدادی دوست دروغین و تعدادی دشمن حقیقی به دست آورده ای ...  

          تو همواره بکوش تا موفق شوی

اگر صادق و یکرنگ هستی و ممکن است دیگران فریبت دهند ...

          تو همواره صادق و یکرنگ باش   

   هر آنچه که طی سالیان ساخته ای ممکن است فردی در یک لحظه ویران کند ...   

          تو همواره در حال ساختن باش

 اگر به شادابی دست یابی ممکن است دیگران به تو حسادت ورزند ...  

          تو همواره شاد باش

   خوبی های امروز تو ممکن است فردا فراموش شوند ...   

           تو همواره خوب باش

 بهترین چیزی را که در توان داری به دنیا هدیه کن حتی اگر کوچک باشد ... 

            تو همواره بهترینها را هدیه کن


 ... و در آخر درمیابی  هر آنچه هست میان تو و خدای توست 


خوب بودن - عطر خدا www.Atrekhoda.com