دنیایمان را زیباتر بسازیم!
برای شادابی و آرامش روحمان و موفقیت بیشتر ، کارهای زیادی هست که می توانیم انجام بدهیم

از جمله آنها این است که به خودمان قول بدهیم!


1. من به خودم قول میدهم که آنقدر قوی باشم تا هیچ چیز نتواند مزاحم آسودگی خاطرم گردد.

2. قول میدهم که با تمام افرادی که ملاقات میکنم درباره سلامتی جسم ، شادی ، خوشبختی و سعادت سخن بگویم.

3. قول میدهم به تمام دوستانم بقبولانم که چیز بسیار ارزشمندی در درونشان وجود دارد.

4. من به خودم قول میدهم که به نیمه ی روشن هر چیز نگاه کنم و تشکیل اندیشه نیک بینی در من به حقیقت بپیوندد.

5. من به خودم قول میدهم که فقط به بهترین ها فکر کنم ، برای بهترین ها کار کنم و فقط انتظار بهترین ها را داشته باشم.

6. قول میدهم همانگونه که شیفته موفقیت خودم هستم ، شیفته موفقیت دیگران هم باشم.

7. من قول میدهم که در تمامی لحظات اظهار بشاشی و خوشرویی کنم و به تمامی موجودات زنده ای که میبینم لبخند بزنم.

8. قول میدهم که آنقدر زمان صرف پیشرفت خودم کنم تا فرصتی برای انتقاد از دیگران نماند.

9. من به خودم قول میدهم که افکار نیک داشته باشم و این حقیقت را نه با صدای بلند ، بلکه با اعمال بزرگ به دنیا اعلام کنم.

10. و در آخر با این باور زندگی کنم : تا زمانی که برای دستیابی به بهترین های درونم ثابت قدم هستم ، دنیا در کنار من است ...