توصیه شهیدبهشتی

بخش اجتماعی،خانواده:yaz

بخشی ازصحبت های شهید بهشتی:
عاشق شوید....
برادرهاوخواهرها عاشق شوید
زندگی به عشق است عقل به آدم زندگی نمیده
عقل به آدم یادمیده که چطور بهتربخوره چطور بهتربخوابه
چطوربهترپلاسیده باشه
چطوربهتردلمرده باشه
عشق است که دردرون انسان آتش زندگی وشعله زندگی را       بر می افروزاند...مسلمان عاشق است...
عاشق خدا...عاشق حق است...عاشق عقل است...عاشق انسان شدن است...عاشق ملکوت است...