چگونه میتوان بهتر زندگی کرد

از خدا پرسیدم : خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟
خدا جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حالـت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو ...
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز ...
شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن ...
زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید ...

نلسون ماندلا