یاد مرا پیش آدمیان فریاد کن - حدیث قدسی 1


حدیث قدسی 1 - عطر خدا www.Atrekhoda.com

 
ای فرزند آدم ...
به عبادتم روی آور تا دلت را از خودم پر کنم
و جانت را از سرخوشیِ همراهی ام آکنده سازم
و مشکلات تو را برطرف نمایم و روزی تو را مهیا گردانم.

نام مرا بر زبان آور و مرا یاد کن تا من نیز به یاد تو باشم.
اگر مرا پنهانی یاد کنی ،
تو را پنهانی یاد می کنم
و اگر نامم را آشکار و در حضور همگان بر زبان آوری ،
در جمعی گرامی تر از جمع آدمیان
از تو یاد میکنم ...


یاد مرا پیش آدمیان فریاد کن تا نام تو را
پیش فرشتگان خویش برآورم
که چون در خلوت به مناجات من می نشینی و به عبادت من بر می خیزی
به فرشتگان خود می گویم:
بنگرید بنده ام چگونه از دیگران گسسته
و به من پیوسته
و رشته مهر و الفت به ذکر من بسته است.
شاهد باشید که او را آمرزیدم و او را
برای خویش برگزیدم.