4 چیز را خوب به خاطر بسپار

خداوند بزرگ به حضرت موسی (ع) وحی فرمود :
ای موسی ، سفارش مرا درباره 4 چیز خوب بخاطر بسپار :

1: تا وقتی که گناهانت بخشیده نشده و مورد آمرزش قرار نگرفته ای ، به عیب دیگران نپرداز
2: تا زمانی که گنجها و خزانه های من تمام نشده ، برای رزق و روزیت غمناک نباش
3: تا موقعی که پادشاهی من از دست نرفته ، بجز من به دیگری امید نداشته باش
4: تا هنگامی که مُرده شیطان را ندیده ای ، از مکرش ایمن و آسوده خاطر نباش