اگر می دانستند چقدر دلم برایشان تنگ شده است - حدیث قدسی 3
ای فرزند آدم ...
آنان که با من قهر کرده اند و از من بریده اند
اگر می دانستند چه اندازه
به دیدارشان مشتاقم
و انتظارشان را می کشم ...

آنان که با من به دشمنی برخواسته
و در مقابل اقتدار و عظمت من
تیغ پیکار و کارزار کشیده اند
اگر می دانستند چه مایه به دوستی و مهرشان
دل بسته ام ...

آنان که روی از درگاه من برگردانده اند
اگر می دانستند چقدر دلم برایشان تنگ شده است ...

اگر می دانستند ، بند بند وجودشان
به شوق من از هم می گسست
و پاره های جانشان به اشتیاق از هم می گسیخت
و دل و قلبشان از خوشی آب می شد ...
اگر می دانستند ...

حدیث قدسی 3 - عطرخدا www.Atrekhoda.com