قلبت را با همه وجود هدیه کن
بدان که قلبت کوچک است پس نمیتوانی تقسیمش کنی
هرگاه خواستی آن را ببخشی با تمام وجودت ببخش که کوچکی اش جبران شود
هیچگاه عشق را با محبت، دلسوزی، ترحم یا دوست داشتن یکی ندان
همه اینها اجزاء کوچکتر عشق هستند نه خود عشق !
همیشه با خدا درد دل کن نه با خلق خدا و فقط به یگانه عالم توکل کن

آنگاه می بینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش می روند ...


قلب  www.Atrekhoda.com